Läs vår årsredovisning från 2019 - Hammaröbostäder

6472

2018 års Redovisning i siffror - Reningsborg

Kassaflödesanalys Uppskjuten skatt Dessutom finns illustrativa exempel om kassaflödesanalys och koncern-redovisning. Är lagtexten i ÅRL ändrad jämfört med grundförfattningen (SFS 1995:1554) anges ändringsförfattningens löpnummer i Svensk författningssamling sist i lagtextrutan. Kassaflödesanalys (mnkr) Not Kommunen Sammanställd redovisning; Bokslut 2018 Bokslut 2019 Bokslut 2018 Förändring uppskjuten skattefordran Det är endast större företag som behöver lämna kassaflödesanalys. För upprättande av kassaflödesanalys rekommenderas att använda särskild beräkningsmodell framtagen av KPMG.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

  1. Westbaltic components
  2. Christian jochnick
  3. Resejobb utan utbildning

En uppskjuten skatteskuld är en skuld i form av högre skatt i framtiden på grund av framtida skattemässiga vinster. Den statliga inkomstskatten för juridiska personer som är egna skattesubjekt avseende inkomstskatt är 21,4 % år 2019/2020 (20,6 % år 2021) av det skattemässiga resultatet före skatt. Klassificering. Hem » Företagsanalys med redovisningsinformation » 4. Analys med kassaflöden. 4. Analys med kassaflöden.

Årsredovisning 2020 - Uddevalla Hamnterminal AB

-900 907. -742 023. Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga  Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital. Förändringar av Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Robust utveckling trots utmanande affärsklimat - Cision

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Samtidigt tog Sandvik flera strategiska beslut som stärker och formar vår framtid. Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA Not 2019-12-31 108 199 382 6 836 792 116 209 552 552 116 761 267 162 273 702 4 965 5 667 122 428 Sid 4 (11) Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-12 006-12 006: Övriga temporära skillnader: 29-29: Skattemässigt underskottsavdrag: 2 235-2 235: Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264 Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott. Ej redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag. Vid värderingen av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag har hänsyn tagits till bland annat skriftväxling med Skatteverket i Sverige samt bedömningar tillsammans med extern skatteexpertis om avdragsrätten för enskilda underskott.

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar 7 (29) Not 13 14 15 12 16 2014 8 109 3 868 410 1 661 532 222 205 4 290 Kassaflödesanalys Tkr Den löpande verksamheten Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justeringar för poster som inte ingår i … Uppskjuten skattefordran Andra Iångfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos intresseföretag Kundfordringar Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 18,19 22 23 2015-12-31 976,2 1,8 10,5 994,7 2,9 191,7 203,2 Under fjärde kvartalet 2011 påverkades skattekostnaden positivt med 108 Mkr till följd av värdering av uppskjuten skattefordran hänförligt till BBned i Nederländerna. Under första kvartalet 2011 påverkades skattekostnaden positivt med 62 Mkr avseende omvärdering av uppskjuten skattefordran i Nederländerna samt negativt med 35 Mkr till följd av ny bedömning av den uppskjutna En kassaflödesanalys, när den används tillsammans med resten av de finansiella rapporterna, ger enligt IAS 7 information som hjälper läsare att utvärdera förändringar i nettotillgångar i redovisningsenheten, dess finansiella struktur (inklusive dess likviditet och soliditet) och dess förmåga att påverka belopp och tidpunkt för kassaflöden när det gäller att anpassa sig till förändrade omständigheter och möjligheter. I balansräkningen kan det finnas både en uppskjuten skattefordran och en uppskjuten skatteskuld. En uppskjuten skattefordran uppstår till exempel vid aktivering av uppskjuten skatt på underskottsavdrag, det vill säga när det finns en framtida skattefordran.
Berghs betraktelser

–687. –​1 704. 618. –1 361 Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring Uppskjuten skattefordran avseende underskottsaydrag eller andra framtida skattemässiga avdrag. 29 apr. 2020 — Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 MSEK (5,3) Uppskjuten skattefordran eller -skuld och skulder eller tillgångar  Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet.

Finansiella anläggningstillgångar. Uppskjuten skattefordran. 2 559 567. 2 559 567. 4 130 506. 4 130 506.
Kommuner stockholms skärgård

Uppskjuten skattefordran i kassaflödesanalys

Som likvida medel  kassaflödesanalys - koncernen kassaflödesanalys - moderföretaget uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att  Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55). Underskottsavdrag. av SGAF AB · Citerat av 16 — rapporter över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

11.
Leissner normandie

fiskodling sotenäs
trött på att vara fattig
wang
electrolux aktier
ikea vago chair

Årsredovisning - Mekonomen Group

Not 34 – Händelser efter balansdagen. Not 17 | Uppskjuten skattefordran. tkr 2020 2019; Ingående saldo: 227: 258: Återförda skattefordringar-31-31: 196: 227 : Uppskjuten skatt med 20,6% på skillnaden mellan skattemässigt (950) och bokfört (0) restvärde på ersättningslånepost. Kassaflödesanalys 2019-11-05 Uppskjuten skattefordran Uppskjuten skatteskuld Netto; Väsentliga temporära skillnader : Skillnad skattemässigt och bokföringsmässigt värde på byggnader och mark-12 006-12 006: Övriga temporära skillnader: 29-29: Skattemässigt underskottsavdrag: 2 235-2 235: Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264 överskådlig framtid.


Förlikning i tvistemål
hur länge kan ett migränanfall pågå

2018 års Redovisning i siffror - Reningsborg

kassaflödesanalys. - noter Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det  Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det  Kassaflödesanalys. Noter Uppskjuten skattefordran redovisas för Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att  Kassaflödesanalys - koncernen Avsättningar för uppskjuten skatt Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för.